“நீ இந்த உ ல கிற்கு வந்த நுழைவாயில் அம்மா…!!” பி ர ச வம் முடிந்த அடுத்த நொடியே தாய் செய்த காரியத்தை பாருங்க..!! கண் க ல ங்க வைத்த பதிவு…

“நீ இந்த உ ல கிற்கு வந்த நுழைவாயில் அம்மா…!!” பி ர ச வம் முடRead More…

“க டு கு தானே-னு அ சா ல் ட்டா வி டா தீ ங்க…!!” உ யி ரையே ப றி க் கு ம் க டு கு..!! இது வரை பலரும் இதை தெரி யா மல் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்… இனியாவது அறிந்து கொ ள் வோம்…!!

“க டு கு தானே-னு அ சா ல் ட்டா வி டா தீ ங்க…!!” உ யி ரையே ப றி க் Read More…